Polityka Prywatności

 1.  

  POLITYKA PRYWATNOŚCI

   

  I.              Postanowienia ogólne

  II.            Cel i zakres zbierania danych

  III.           Podstawa przetwarzania danych

  IV.          Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

  V.            Pliki „Cookies”

  VI.          Postanowienia końcowe

   

  I.              POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1.   Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu www.crazytime.pl jest Adrian Drąg prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Drąg Adrian CRAZY TIME z siedzibą w Katowicach, ul. Józefowska 86 lok.19, 40-145 Katowice, NIP: 6342731253, REGON: 241392275,  adres poczty elektronicznej: sklep@crazytime.pl zwany dalej "Administratorem" i będący jednocześnie Usługodawcą.

  2.   Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

  3.   Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

  4.   Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu www.crazytime.pl

   

  II.            CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

  1.    Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do celów księgowych, celów marketingowych (np. Newsletter), kontaktowania się z Klientem oraz innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży.

  2.     W przypadku Usługobiorców (Klientów), którzy korzystają z płatności elektronicznych za pośrednictwem serwisów PayU.pl, szybkich płatności IAI, Przelewy24 oraz PayPro SA. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Usługobiorców (Klientów) jedynie agentowi rozliczeniowemu i to jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Usługobiorcę (Klienta) płatności za ich pośrednictwem. Agentem rozliczeniowym dostępnym w Sklepie jest PayU.pl, szybkie płatności IAI, Przelewy24 oraz PayPro SA.

            PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, KRS: 0000274399, NIP: 7792308495.
  Szybkie płatności IAI, IAI Spółka Akcyjna, al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, KRS: 0000325245, NIP: PL-8522470967
  Grupa Przelewy24; DialCom24 Sp.Zo.o. ul. Kanclerska 15. 60-327 Poznań, KRS: 0000306513, NIP: 781-173-38-52, PayPro SA. ul. Kanclerska 15. 60-327 Poznań, KRS: 0000347935, NIP: 779-236-98-87

  3.    W przypadku Usługobiorców (Klientów), którzy korzystają z usług dostawy Produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej, Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Usługobiorców (Klientów) w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy. Dostawcą dostępnym w Sklepie jest Poczta Polska, InPost oraz firma kurierska DHL.


  Ø  "DHL EXPRESS (POLAND) SPÓŁKA z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa, NIP: 5270022391, REGON: 012005407
  Ø  "POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa, NIP: 5250007313, REGON: 010684960
  Ø  "INPOST SA" z siedzibą w Krakowie, ul. Malborska 130, 30-624 Kraków, NIP: 6793087624, REGON: 122726260

 2. 4.    Usługobiorca (Klient) dokonujący zakupu w Sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000268796, NIP:  527252995 oraz na przetwarzanie przez Sklep oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Usługobiorcy (Klienta) w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

  5.    Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:

  a)    Imię i nazwisko, nazwa firmy,

  b)    Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),

  c)    Numer telefonu,

  d)    Numer NIP,

  e)    Adres e-mail.

  6.    Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

  a)    Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.

  b)    Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

  c)    Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

  7.    Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 5 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.
  8. Firma DRĄG ADRIAN CRAZY TIME korzysta z następujących pixeli śledzących: Google Analytics, Facebook, Usługobiorca (Klient) dokonujący zakupu w Sklepie wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych.
  9. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez biuro księgowe: Biuro Rachunkowe DĘBY Dębska Urszula ul. Wojciecha 15D/8 40-474 Katowice, zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej w UM Katowic pod nr 71349. Usługobiorca (Klient) dokonujący zakupu w Sklepie wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych.
  10. Ponadto firma DRĄG ADRIAN CRAZY TIME  jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Klientów  za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Klienta opinii na temat transakcji dokonywanej przez Klienta u Sprzedawcy, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl  opinii wyrażonych przez Klientów w rezultacie otrzymania ankiet. Klient dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo oraz na przetwarzanie przez Ceneo jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia powyżej wskazanej ankiety. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Usługobiorców (Klientów) do: Opineo Sp. z o.o., ul. Curie-Skłodowskiej 12, 50-381 Wrocław, email: kontakt@opineo.pl, KRS: 0000357466, Kapitał zakładowy: 20 000 PLN, NIP: 897-176-26-04, Regon: 021269036 w celu uzyskania opinii od Klienta, za pośrednictwem poczty elektronicznej, oraz do: Grupa Okazje Sp. z o.o., Al. Tadeusza Kościuszki 23/25, 90-418 Łódź, NIP: 725 207 12 27, REGON: 101681944, KRS: 0000513788 w celu uzyskania opinii od Klienta, za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

   

  III.           PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

  1.    Korzystanie ze Sklepu, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu lub zawieranie Umów Sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktu zgodnie z Regulaminem.

  2.    Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

  a)    osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.

  b)    jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

  3.    Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt. 2 lit. b). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Sklepu przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

   

  IV.          PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

  1.    Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

  2.    Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

  3.    W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: sklep@crazytime.pl

   

  V.            PLIKI "COOKIES"

  1.   Sklep Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich użycie.

  2.   Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

  3.   W ramach Sklepu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz analityczne.

  a)    Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu).

  b)    „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.

  c)    Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Sklepu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu.

  4.   Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookiesdostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

   

  VI.          POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1.    Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

  2.    Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

  3.    W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu www.crazytime.pl oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

  4.    Operatorem Serwisu www.crazytime.pl jest IaI-shop.com

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel